กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีบทบาทหน้าที่ส่งเสริม พัฒนา และให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยมี สุทธิพงษ์ จุลเจริญ, ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , ขจร ศรีชวโนทัย, สันติธร ยิ้มละมัย และ ทวี เสริมภักดีกุล  ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีการกำหนดให้ใช้ตราสิงห์ เป็นโลโก้ประจำกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

โดยที่อยู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ทำการ วังสวนสุนันทา ถนนนครราชสีมา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 มีเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เว็บไซต์ http://www.dla.go.th เบอร์โทรศัพท์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 02-241-9000

 

การแบ่งส่วนราชการ มีการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดังต่อไปนี้

ก. ราชการบริหารส่วนกลาง

 • สำนักงานเลขานุการกรม : Office of the Secretary
 • กองการเจ้าหน้าที่ : Division of Personnel
 • กองคลัง : Division of Finance
 • กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น : Division of Local Legal Affairs
 • กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น : Division of Local Audit
 • กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น : Division of Local Administrative Development
 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 • กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น : Local Information Technology Centre
 • สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น : Local Personnel Development Institution
 • สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น : Bureau of Local Finance
 • สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : Bureau of Local Personnel System Development

ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (76 จังหวัด) : Provincial Office for Local Administration มีท้องถิ่นจังหวัด (อำนวยการระดับสูง/ต้น) เป็นหัวหน้าส่วนราชการ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่
  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  • กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  • กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  • กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ