โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

Publish 2019-08-01 13:02:17


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ


 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ จำนวน ๒ นาย ดังนี้

๑. พันเอก สุรชาย หัสดินรัตน์ เป็น พลตรี
๒. พันเอก วชิร จันทร์กระจ่าง เป็น พลตรี

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-ประกาศราชกิจจานุเบกษา
-ประกาศราชกิจจานุเบกษา เพิ่มบำเหน็จดำรงชีพเป็น 5 แสนบาท-ผู้รับบำนาญ 1.6 แสน
-ราชกิจจานุเบกษาประกาศ เรียกคืนเครื่องราชฯ ทักษิณ ชินวัตร
-ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน