ประกาศ พระราชกฤษฎีกา เพิ่มค่าครองชีพเบี้ยหวัดบำนาญเป็น 10,000 บาท

ประกาศ พระราชกฤษฎีกา เพิ่มค่าครองชีพเบี้ยหวัดบำนาญเป็น 10,000 บาท

Publish 2019-06-01 14:57:43


วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน
 

          โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังนี้
          กำหนดให้ยกเลิกความในมาตรา 4 นว แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

          "มาตรา 4 นว ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ บำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บำนาญพิเศษ หรือ บำนาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ถ้าได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญรวมกันทุกประเภท เมื่อรวมกับ ช.ค.บ. แล้ว ต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจำนวนเงิน 10,000 บาท หักด้วยจำนวนเบี้ยหวัดหรือบำนาญทุกประเภท และ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ"

          สำหรับเหตุผลในการออก พ.ร.ฎ. ดังกล่าว เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบันเพิ่มขึ้น สมควรปรับปรุงอัตราเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ อันเป็นการช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวในการครองชีพ

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่

-ราชกิจจานุเบกษา ประกาศศาลมีคำสั่ง ให้ หม่อมหลวง ราชสกุลดัง เป็นบุคคลไร้ความสามารถ

ในหลวงร.๑๐ โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏ ๑๗-๒๐ มิ.ย.นี้

น้อมรำลึกวันสวรรคต รัชกาลที่ ๗ ถวายพระเพลิงต่างแดน จัดพิธีเงียบๆตามพระราชประสงค์

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จิรศักดิ์ ทิตตยานนท์
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;