ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศวันหยุดราชการประจำปี

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศวันหยุดราชการประจำปี

Publish 2019-05-28 11:54:15


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี โดยมีวันหยุดราชการรวมทั้งสิ้น ๑๙ วัน  ความว่า

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดว่า วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติ รวมทั้งได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เรื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

 ๑. กำหนดให้วันที่ ๔ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล และวันหยุดราชการประจำปี

๒. รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี รวม ๑๙ วัน ดังนี้
๒.๑ วันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคม ๑ วัน
๒.๒ วันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ๑ วัน
๒.๓ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ๖ เมษายน ๑ วัน
๒.๔ วันสงกรานต์ ๑๓-๑๕ เมษายน ๓ วัน
๒.๕ วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๑ วัน
๒.๖ วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สำนักพระราชวังจะได้กำหนดเป็นปี ๆ ไป ๑ วัน
๒.๗ วันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ๑ วัน
๒.๘ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๑ วัน
๒.๙ วันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ๑ วัน
๒.๑๐ วันเข้าพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ๑ วัน
๒.๑๑ วั น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๑ วัน
๒.๑๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๑ วัน
๒.๑๓ วั น ค ล้ า ย วั น ส ว ร ร ค ต ข อง พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๑ วัน
๒.๑๔ วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๑ วัน
๒.๑๕ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๑ วัน
๒.๑๖ วันรัฐธรรมนูญ ๑๐ ธันวาคม ๑ วัน
๒.๑๗ วันสิ้นปี ๓๑ ธันวาคม ๑ วัน

ส่วนการกำหนดให้เป็นวันหยุดประจำปีของธนาคารและวันหยุดของภาคแรงงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

  

 

อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม คลิก

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์