โปรดเกล้าฯให้เชิญพระราชกระแสขอบใจ ชมเชยทุกคน ทุกฝ่ายร่วมจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โปรดเกล้าฯให้เชิญพระราชกระแสขอบใจ ชมเชยทุกคน ทุกฝ่ายร่วมจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Publish 2019-05-13 12:19:31


สำนักพระราชวัง ออกประกาศเรื่อง การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่หมายกำหนดการตั้งวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 นับเป็นวันสำคัญ ที่พสกนิกรชาวไทย จะได้มีโอกาสเฝ้าฯ รับเสด็จ และชื่นชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

โดยมีใจความระบุดังนี้ เลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศโดยทราบทั่วกันว่า 

ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษก เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ทรงชื่นชมโสมมนัสอย่างยิ่ง ที่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสำเร็จลุล่วง จึงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญพระราชกระแสขอบใจและชมเชยทุกคนทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้  ทั้งฝ่ายรัฐบาล ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่หน่วยในราชการในพระองค์  จิตอาสา ประชาชน ตลอดจนทุกคน ทุกหมู่เหล่า ที่มาร่วมพระราชพิธิในกรุงเทพมหานคร และตามจังหวัดต่างๆ 

 

ทรงพระราชดำริว่า ความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่าย ได้ทำให้การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสำเร็จไปได้ด้วยความเรียบร้อย สง่างาม แสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒธรรม ประเพณีอันดีงามและทรงคุณค่าของประเทศไทย 

 

อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความผูกพันที่ประชาชนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินีฯ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน