ประกาศราชกิจจาฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีตข้าราชการตํารวจ 2 ราย

ประกาศราชกิจจาฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีตข้าราชการตํารวจ 2 ราย

Publish 2019-05-03 15:34:32


ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งอดีตข้าราชการตํารวจสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติจํานวน๒ รายได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ๖ และข้อ๗ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์พ.ศ. ๒๕๔๘ดังนี้๑.ว่าที่ร้อยตํารวจโท ทองสุข เพ็ญพวงตําแหน่ง รองสารวัตร สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม กองกํากับการซักถาม๒ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานกระทําการอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่เรียกคืนประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่๒ ประเภทที่๒เหรียญราชการชายแดน เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา 

 ๒. นายเมธี เจริญรักษ์ อดีตข้าราชการตํารวจ ชั้นยศดาบตํารวจตําแหน่งผู้บังคับหมู่กองกํากับการ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนถูกลงโทษไล่ออกจากราชการและถอดยศ เนื่องจากเป็นผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก และกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานกระทําการอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญราชการชายแดนและเหรียญทองช้างเผือกทั้งนี้ว่าที่ร้อยตํารวจโท ทองสุ
ข เพ็ญพวง และ นายเมธี เจริญรักษ์ เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วประกาศ
ณวันที่๗ เมษายนพ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์