อย.เตือนพยาธิในน้ำแข็ง อันตราย ที่ไม่ควรมองข้าม ควรเลือกที่มีมาตรฐานก่อนซื้อ

อย.เตือนพยาธิในน้ำแข็ง อันตราย ที่ไม่ควรมองข้าม ควรเลือกที่มีมาตรฐานก่อนซื้อ

Publish 2018-12-13 18:15:08


หลายคนคงอาจจะคิดว่า “น้ำแข็ง” นั้นสามารถรับประทานได้เหมือนกันหมด แต่ถ้าสังเกตจริงๆ แล้ว “น้ำแข็ง” นั้นการแบ่งเกรดต่างๆ ที่มีทั้งใช้รับประทานได้ตามปกติ และนำมาถนอมรักษาอาหาร ดังนั้น ควรจะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งก่อนที่จะนำมารับประทาน 
 

ควรดู “ผู้ผลิต” ก่อน เพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย

สำหรับผู้ผลิตและผู้นำเข้าน้ำแข็งนั้นจะต้องมีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ GMP ที่ต้องควบคุมตั้งแต่สถานที่ตั้งอาคารที่ผลิต เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต รวมถึงกระบวนการผลิตการสุขาภิบาล การบำรุงรักษาและทำความสะอาด และสุขลักษณะส่วนบุคคล โดยน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำแข็งจะต้องผ่านการปรับสภาพให้ได้มาตรฐานเท่าน้ำบริโภคก่อนเข้ากระบวนการผลิตน้ำแข็ง และน้ำแข็งที่ผลิตแล้วจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องน้ำแข็งด้วยเช่นกัน

 

 

โดยนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรืออย. ได้เปิดเผยว่า ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลทางสื่อออนไลน์ว่ามีการพบการปนเปื้อนของพยาธิในน้ำแข็งหลอดเพราะความไม่สะอาดของกระบวนการผลิตซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพต่อผู้บริโภค ทาง อย.ได้ดำเนินการประสานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อเฝ้าระวังสถานที่ผลิตน้ำแข็งที่ตั้งอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศให้ผลิตน้ำแข็งให้ได้คุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หากผู้ประกอบการใดมีกระบวนการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพตามที่กำหนดไว้ ถือว่ามีความผิดต้องระวางโทษไม่เกิน 10,000 บาท และจะมีการแจ้งงดการผลิตจนกว่าจะปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน หรือหากพบพยาธิหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเจือปน หรือผู้บริโภคได้รับความเจ็บป่วย จะเข้าข่ายเป็นอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ มีโทษตามจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  

ก่อนซื้อทาน “ดูที่ฉลาก” เสียก่อน

นอกจากนี้แล้ว ฉลากของน้ำแข็งต้องมีทั้งภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศก็ได้ อย่างน้อยต้องมีชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุ ผู้นำเข้า และประเทศผู้ผลิตในสำหรับน้ำแข็งนำเข้าแล้วแต่กรณี และข้อความที่ว่า “น้ำแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน หรือ “น้ำแข็งใช้รับประทานไม่ได้” ด้วยตัวอักษรสีแดงแล้วแต่กรณี

 

 

โดยนายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย.ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ผู้บริโภคได้อ่านฉลากก่อนซื้อ หากเป็นน้ำแข็งหลอดบรรจุถุง ผู้บริโภคจะต้องสังเกตเครื่องหมาย อย. และข้อความ “น้ำแข็งใช้รับประทานได้” บนฉลาก ถุงที่บรรจุต้องสะอาด ไม่ฉีกขาด ไม่มีสิ่งแปลกปลอมในก้อนน้ำแข็ง ส่วนกรณีน้ำแข็งที่ตักขายควรสังเกตสถานที่เก็บหรือภาชนะที่บรรจุต้องมีฝาปืดมิดชิด ไม่มีอาหารอื่นมาเก็บปะปนกับน้ำแข็ง ก้อนน้ำแข็งต้องใสสะอาด กรณีเป็นน้ำแข็งซองควรนำมาล้างก่อนทุบหรือบด

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สมิตา ขุมทรัพย์

;