ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พลตรีหญิง  ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ พร้อมเข็มราชวัลลภทองคำลงยา

ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ พร้อมเข็มราชวัลลภทองคำลงยา

Publish 2019-05-24 22:11:56


ราชกิจจานุเบกษา ประจำวันที่  ๒๔  พ.ค.  ๒๕๖๒     เผยแพร่ประกาศ  เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์ให้ดำรงตำแหน่ง    โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์ให้ดำรงตำแหน่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐  และมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา   ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  พระราชทานยศทหารชั้นนายพล  และแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์ให้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

 

พันเอก (พิเศษ) หญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ เป็น พลตรีหญิง และดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการกิจการราชสำนัก กรมกิจการวัง (อ) ทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์   กรมฝ่ายเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลตรี) 

 

ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บังคับการ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็ก  ราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และผู้บังคับกองพันราชส านัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภ  รักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

ประกาศ  ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่  ๔  ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 


นอกจากนี้ยังมีประกาศ   เรื่อง พระราชทานเข็มราชวัลลภ  โดย  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเข็มราชวัลลภทองคำลงยา แก่ พลตรีหญิง  ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่  ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน