ราชกิจจาฯประกาศให้นายทหาร-ตำรวจพ้นราชองครักษ์พิเศษ มีพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ,เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ,ประชา พรหมนอก

ราชกิจจาฯประกาศให้นายทหาร-ตำรวจพ้นราชองครักษ์พิเศษ มีพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ,เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ,ประชา พรหมนอก

Publish 2019-01-15 08:25:25


จากกรณีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตํารวจราชองครักษ์พิเศษ

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตํารวจราชองครักษ์พิเศษ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐มาตรา ๖ และมาตรา ๗ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตินายตํารวจราชสํานัก พ.ศ. ๒๔๙๕จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตํารวจราชองครักษ์พิเศษ จํานวน ๑๐๗ นาย ตามบัญชีที่แนบ (คลิกอ่านทั้งหมด  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/013/T_0001.PDF) 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

 

๑. นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก จํานวน ๖๑ นาย

๒. นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารเรือ จํานวน ๑๖ นาย

๓. นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศ จํานวน ๑๖ นาย

๔. นายตํารวจชั้นสัญญาบัตร จํานวน ๑๔ นาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ประกาศพระราชกิจจานุเบกษา

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน