ราชกิจจาฯประกาศ ถอดยศ เรียกคืนเครื่องราชย์ นายทหาร ประพฤติชั่วร้ายแรง

ราชกิจจาฯประกาศ ถอดยศ เรียกคืนเครื่องราชย์ นายทหาร ประพฤติชั่วร้ายแรง

Publish 2018-12-27 14:53:39


จากกรณีที่วันนี้(27 ธ.ค.61) ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาต ให้ถอด ร้อยโททวี มะลิทอง นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2561 เนื่องจากกระทำ ความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจักรมาลา ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548

 

  

 

สำหรับร้อยโท ทวี มะลิทอง เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

 

ประกาศ ณ วัน ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว