ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ ถอดสมณศักดิ์พระเถระฯ ถูกดำเนินคดีปมเงินทอนวัด!!

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ ถอดสมณศักดิ์พระเถระฯ ถูกดำเนินคดีปมเงินทอนวัด!!

Publish 2018-05-30 11:37:24

 

              จากกรณีที่มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่และได้ดำรงตำแหน่งเป็นถึงกรรมการมหาเถรสมาคม ได้เข้ามาพัวพันกับเรื่องเงินทอนวัด ประกอบด้วย พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ พระพรหมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม และพระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา 

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ปลด 3 พระพรหม!! "สมเด็จพระสังฆราช" ทรงมีพระบัญชาปลด 3 พระเถระชั้นผู้ใหญ่ พ้นตำแหน่ง "กรรมการมหาเถรสมาคม" หลังพัวพันคดีทุจริตเงินทอนวัด!!

 

 

              ล่าสุดวันนี้ (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์พระสงฆ์และอดีตพระเถระที่ถูกดำเนินคดีปมเงินทอนวัด โดยในราชกิจจานุเบกษาระบุว่า

 
 

              สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

               ด้วยปรากฏว่ามีกรณีพระภิกษุถูกกล่าวหาว่า กระทําการทุจริตและถูกดําเนินคดีอาญา ในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบหรือ โดยทุจริต

               อาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามความในมาตรา ๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนสมณศักดิ์ จํานวน ๗ รูป ดังนี้

 

 

๑. พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขโข) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

๒. พระพรหมเมธี (จํานงค์ เอี่ยมอินทรา) วัดสัมพันธวงศาราม

๓. พระพรหมดิลก (เอื้อน กลิ่นสาลี) วัดสามพระยา

๔. พระราชอุปเสณาภรณ์ (สมณศักดิ์เดิมคือ พระเมธีสุทธิกร) (สังคม สังฆะพัฒน์) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

๕. พระราชกิจจาภรณ์ (สมณศักดิ์เดิมคือ พระวิจิตรธรรมาภรณ์) (เทอด วงศ์ชะอุ่ม) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

 

 

 


 

๖. พระอรรถกิจโสภณ (สมทรง อรรถกฤษณ์) วัดสามพระยา

๗. พระศรีคุณาภรณ์ (บุญทวี คํามา) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

 

           ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยกเว้นลําดับที่ ๓ ๕ ๖ และ ๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันที่ถูกจับกุมและสละสมณเพศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.mratchakitcha.soc.go.th/

                           (เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา)

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ