ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริจัดสังคายนาพระไตรปิฎก หากแต่สมเด็จโตไม่ยอมเข้าร่วมเหตุนี้...

Publish 2017-10-08 23:21:09

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริจัดสังคายนาพระไตรปิฎก หากแต่สมเด็จโตไม่ยอมเข้าร่วมเหตุนี้...

คราวหนึ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริจัดสังคายนาพระไตรปิฎก รัชกาลที่ ๔ โปรดให้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) เข้าร่วมสัมมนาด้วย แต่ท่านไม่ยอมไปเป็นดังนี้ถึง ๓ ครั้ง
 
รัชกาลที่ ๔ ทรงเรียกท่านเจ้าประคุณสมเด็จไปในวัง ตรัสถามว่า
"เพราะเหตุใดขรัวโต จึงไม่ยอมเข้าร่วม สังคายนาพระไตรปิฎก" ท่านจึงกราบทูลว่า
"ขอถวายพระพรมหาบพิตร ขรัวโตนี้เกิดในยุครัตนโกสินทร์ ขรัวโตนี้ยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ถ้าในพระไตรปิฎกนั้น บางคำพูดเป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท้จริง สันดานขรัวโตเกิดว่า ไอ้นี่มัน ไม่ไพเราะ ไม่เพราะพริ้ง ตัดมันออกไป เติมคำหวานๆ สละสลวยลงไป ฟังแล้วน้ำลายไหล อาตมาภาพหรือจะหนีพ้นการลงนรก การที่อาตมาภาพไม่มาก็เพราะกลัวตกนรกพระเจ้าค่ะ"

 รัชกาลที่ ๔ ตรัสว่า "จริงของขรัวโต" จึงเลิกสังคายนาแต่นั้นมา และไม่เอาเรื่องกับท่าน
สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) พรหมรังสี
ที่มา FB: เพจ Saran Wiki
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม