ผู้บัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ 41 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ

ผู้บัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ 41 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ

Publish 2018-08-07 17:04:23


ผู้บัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ 41 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 7 ส.ค. 2561 ผู้สื่อข่าวรายงาว่า ที่ห้องประชุมเสนาณรงค์ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหนี้สิ้นภาคประชาชนการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง กองบัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ 41 กับคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมนี้นอกระบบประจำจังหวัดนครีธรรมราช โดยมีผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการควบคุมมณฑลทหารบกที่ 41,นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช,นายทรงชัย อันนานนท์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช,คณะกรรมการฯ,คณะอนุกรรมการฯ,ผู้แทนกองกำกับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช ,ผู้แทนสรรพากร นครศรีธรรมราช, ผู้แทนสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามครั้งนี้ โดยมี น.ส.ณัฐนพิน ตั้งจิตต์พิมล กล่าวรายงานในนามคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบฯ สำหรับปัญหาหนี้สินภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาหนี้นอกระบบ ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมไทย และเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดกับผู้มีรายได้น้อยและผู้มีฐานะยากจน โดยมีสาเหตุมาจากการที่ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ซึ่งรวมถึงการขาดทักษะในการบริหารจัดการเงินในครัวเรือน ประชาชนกลุ่มดังกล่าว เป็นกลุ่มมี่มีความเสี่ยงสูง จึงต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบกระทรวงการคลังจึงได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ก็คือ 1. ให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาผ่านองค์กรการเงินชุมชนที่เข้มแข็งและมีศักยภาพ โดนมุ่งเน้นให้ชุมชนจัดการตนเอง 2. ให้สภาบันการเงิน เฉพาะกิจเป็นอีกช่องทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและศักยภาพในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ประการที่เป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทำลายระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยให้อำนาจทหารเข้ามามีบทบาทเป็นพนักงานป้องกันและปราบปรามบุคคล ผู้กระทำความผิด 

 หลังจากนั้น พลตรี อาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 กล่าวในโอกาสนี้ว่า ปัญหาหนี้สิ้นภาคประชาชน โดยเฉพาหนี้นอกระบบนั้น เป็นปัญหาสำคัญ และปัญหานโยบายที่รัฐบาลชุดนี้ได้ให้ความสำคัญ และมุ่งปราบปรามหนี้นอกระบบให้เกิดเป็นรูปธรรม ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นจึงเป็นนิมิตหมายอันดีอย่างยิ่ง ที่กองบัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ 41จะได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมกันขจัดหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์

ชชาดล เจริญพงศ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ชชาดล เจริญพงศ์
HASTAG :