เมื่อ "หลวงพ่อประยุทธ์" อยู่ในกรรมการ มส. คดี "พระธัมมชโย" จะเป็นอย่างไร...!?! (ข้อมูล)

Publish 2016-11-23 10:47:11


หลังจากที่ผลการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อเร็วๆ นี้  มีวาระการพิจารณารายชื่อพระเถรานุเถระที่จะเข้ารับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์จำนวน 159 รูป เนื่องในวาระพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช วันที่ 5 ธันวาคม 2559  โดยมีรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะ คือ พระพรหมคุณาภรณ์ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม เป็น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

คนส่วนใหญ่รู้จักท่านในฉายา พระประยุทธ์ ปยุตโต ใช้นามปากกา ป.อ.ปยุตโตท่านมีนามเดิมว่า ประยุทธ์ อารยางกูร มีผลงานเขียนด้านวิชาการพุทธศาสนามากมาย เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ท่านจะเป็นสมเด็จพระราชาคณะในสายมหานิกายแทนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) ที่ถึงมรณภาพไป ซึ่งจะทำให้ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง อีกด้วยเดิมทีสมเด็จพระราชาคณะเป็นตำแหน่งพระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะใหญ่มาตลอด จนกระทั่งมีการแยกออกมาเมื่อมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ปัจจุบัน สมเด็จพระราชาคณะดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่เพียง 5 รูป และสมเด็จพระราชาคณะทุกรูป ดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง สมเด็จพระราชาคณะมีทั้งหมด 8 รูป (ไม่รวมสมเด็จพระสังฆราช) แบ่งเป็นมหานิกาย 4 รูป และธรรมยุติกนิกาย 4 รูป ดังนี้

 

มหานิกาย

1.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ

2.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

3.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

4.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร มรณภาพ 11 เมษายน พ.ศ. 2559

 

ธรรมยุติกนิกาย

1.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร

2.สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

3.สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

4.สมเด็จพระธีรญาณมุนี สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

 

และมีกรรมการโดยการแต่งตั้ง

มหานิกาย

1.พระพรหมวชิรญาณ(ประสิท์ เขมงกโร ป.ธ.3) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

2.พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน้ำ วรวิหาร

3.พระพรหมดิลก(เอื้อน หาสธมฺโม) วัดสามพระยา วรวิหาร

4.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) วัดประยุรวงศาวาส

5.พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ วรวิหาร

6.พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโน) วัดสระเกศ มรณภาพ 25 ก.พ.59

 

ธรรมยุติกนิกาย

1.พระพรหมเมธาจารย์(คณิสร์ เขมวํโส) วัดบุรณศิริมาตยาราม วรวิหาร

2.พระพรหมเมธี (จำนง ธมฺมจารี) วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร

3.พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

4.พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร)  วัดเครือวัลย์วรวิหาร

5.พระธรรมธัชมุนี (อรม ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

6.พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกเมื่อมหาเถรสมาคมมีมติเลื่อนสมณศักดิ์พระพรหมคุณาภรณ์ เป็น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ และได้เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง จึงเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่อง เพราะ พระพรหมคุณาภรณ์เป็นผู้เขียนหนังสือ กรณีธรรมกาย ว่าเป็นการทำพระธรรมวินัยให้วิปริต และการประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย

 

วัดพระธรรมกายทั้งหมดเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและต่อสังคมไทยอย่างลึกซึ้งถึงรากฐาน ถ้าสำนักวัดพระธรรมกายทำสำเร็จจะส่งผลให้พระพุทธศาสนาในประเทศไทยซึ่งเป็นเถรวาทต้องสูญสิ้นไป สังคมไทยจะกลายเป็นสังคมที่มีค่านิยมหวังผลดลบันดาล มัวเมาอยู่ในอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ และไม่อาจหลุดพ้นไปจากการครอบงำของลัทธินี้ได้

 

นี่คือข้อเขียนบางส่วนที่พระพรหมคุณาภรณ์ได้ชี้ให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงพิษภัย แต่ถ้าหากมองกลับเข้าไปในคณะกรรมการมหาเถรสมาคม ก็ต้องอดหลับตานึกไม่ได้ว่า โดยเฉพาะอิทธิพลของเครือข่ายธรรมกายนั้น แทรกซึมเข้าไปในทุกภาคส่วน เวลาการประชุมหารือเกี่ยวกับพระธัมมชโย หรือวัดพระธรรมกาย ก็จะมีเรื่องแปลกๆที่ค้านสายตาของสังคมปรากฏอยู่บ่อยครั้ง

แต่คราวนี้ถ้ามีพระผู้ใหญ่ที่มีแนวคิดเห็นถึงภัยร้ายของพระธรรมกายเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมแล้วนั้นก็คงจะอดนึกไม่ได้ว่าถ้ามีการประชุมกรรมการมหาเถรสมาคมแล้วนั้น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ จะได้หยิบยกประเด็นเรื่องพระธัมมชโยนี้มาพิจารณาอีกหรือไม่

 

เรียบเรียงโดย : วัสดา สำนักข่าวทีนิวส์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วัสดา แสงทิพย์