เข้าใจได้ง่ายๆ ไม่พลาดข่าวสาร กับ ตำรับยาแผนไทย สู่ตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ

เข้าใจได้ง่ายๆ ไม่พลาดข่าวสาร กับ ตำรับยาแผนไทย สู่ตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ

Publish 2019-05-29 11:26:46

          ท่านรู้ไหมว่าประเทศไทยมีตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยทั่วราชอาณาจักรนับแสนรายการ  จะเห็นได้จากข้อมูลของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระบุว่ามีตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยที่มีการจดแจ้งและจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลตำรับ ตำราไว้แล้ว จำนวน 181,441 รายการ เป็นตำรับยาแผนไทย จำนวน 173,194 รายการ และตำราการแพทย์แผนไทย จำนวน 8,247 รายการ   กว่า 10 ปีที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  ดำเนินการกลั่นกรอง วิเคราะห์ และคัดเลือกตำรับยาแผนไทยที่ได้รับการประกาศคุ้มครองเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 โดยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 ประเภท ได้แก่

         ประเภท 1 ตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ ตำรับยาแผนไทย หรือตำราการแพทย์แผนไทยที่มีประโยชน์หรือมีคุณค่าทางการแพทย์หรือการสาธารณสุข

         ประเภท 2 ตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป ตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผน ไทยที่มีการใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลายหรือที่พ้นอายุการคุ้มครอง

         ประเภท 3 ตำรับยาแผนไทยส่วนบุคคลหรือตำราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล ตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทย         ซึ่งบุคคลใดๆ อาจนำมาจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อขอรับการคุ้มครองและส่งเสริมตามกฎหมาย

         ในปี 2560-2561 คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้พิจารณา และให้ความเห็นชอบรายการตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ จำนวน 216 ตำรับ 10 กลุ่มโรค/อาการ ได้แก่ กลุ่มยาโลหิตระดูสตรี กลุ่มโรคเด็ก กลุ่มโรคลม  กลุ่มไข้ กลุ่มยาบำรุง กลุ่มยาระบบทางเดินอาหาร กลุ่มกษัย กลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคผิวหนัง และกลุ่มยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศคุ้มครองรายการตำรับยาแผนไทยในตำราการแพทย์แผนไทย    (ประเภท ๑) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ จำนวน 20 ฉบับ จำนวน ตำรา 358 รายการ  26,338 ตำรับ และศิลาจารึก 463 แผ่น (ณ 14 กุมภาพันธ์ 2562) เห็นไหมว่าคุณค่าของภูมิปัญญาชาติไทย  มาร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาไทยกันเถอะ