รู้ไว้ประโยชน์ เช็คกันเลย โรคและบริการที่ประกันสังคมไม่คุ้มครอง

รู้ไว้ประโยชน์ เช็คกันเลย โรคและบริการที่ประกันสังคมไม่คุ้มครอง

Publish 2018-10-23 15:30:22


เมื่อมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีมนุษย์เงินเดือน จะต้องถูกหักเงินเข้าประกันสังคมเดือนละ 750 บาท เพื่อให้ผู้เป็นสมาชิกมีหลักประกันตนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอาการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตรชราภาพ ว่างงาน รวมถึงให้ผู้เป็นสมาชิกได้รักษาพยาบาลได้ แต่มี 14 โรคที่ประกันสังคมไม่คุ้มครอง 
 

 1.โรคหรือประสบอันตรายเนื่องจากการใช้สารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
2.โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล ประเภทคนไข้ในเกิน 180 วันใน 1 ปี
3.การบำบัดทดแทนไต กรณีไตวายเรื้อรังยกเว้น กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายให้มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ โดยการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีการล้างช่องท้องด้วยน้ำยาถาวร และด้วยวิธีการปลูกถ่ายไต ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และอัตราที่กำหนด
4.การกระทำใดๆ เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
5.การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลอง
6.การรักษาภาวะมีบุตรยาก
7.การตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการผ่าตัดอวัยวะ ยกเว้นการตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการปลูกถ่ายไขกระดูกของผู้ประกันตนให้จ่ายค่าตรวจเนื้อเยื่อเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 7,000 บาทต่อราย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด
 

 8.การตรวจใดๆ ที่เกินกว่าความจำเป็นในการรักษาโรคนั้น
9.การผ่าตัดอวัยวะ ยกเว้น
การปลูกถ่ายไขกระดูก ให้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายในอัตรา 750,000 บาทต่อราย แก่สถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนจนสิ้นสุดกระบวนการปลูกถ่ายไขกระดูก โดยจะต้องเป็นสถานพยาบาลที่คณะกรรมการการแพทย์รับรอง และได้ทำความตกลงไว้กับสำนักงานในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน กรณีปลูกถ่ายไขกระดูกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา โดยให้เหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาล 20,000 บาท และให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 5,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
10.การเปลี่ยนเพศ
11.การผสมเทียม
12.การบริการระหว่างการรักษาตัวแบบพักฟื้น
13.ทันตกรรม ยกเว้น การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูนและผ่าฟันขุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 600 บาทต่อปี กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้มีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี
14.แว่นตา

 

 

ขอบคุณข้อมูล sanook
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน