ไทยออยล์จัดโครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน “พลังอัคนี” ประจำปี 2561

ไทยออยล์จัดโครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน “พลังอัคนี” ประจำปี 2561

Publish 2018-06-18 14:55:45


     เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้านจริยธรรม หรือ “พลังอัคนี” ประจำปี 2561 ขึ้น โดยบริษัทฯได้รับเกียรติจาก    พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ (แถวแรกขวา) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ        บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีฯ มอบเสื้อ และเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่พนักงานที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 7 ราย (แถวที่2) จากสายงาน โครงการ CFP, การคลัง การเงิน และการบริหาร, บริหารความเสี่ยงกลยุทธ์และการลงทุน, บริหารสำนักงานกรุงเทพฯ, วิศวกรเครื่องกล, ฝ่ายบัญชี, และ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยมี คุณอธิคม เติบศิริ (แถวแรกซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบประกาศนียบัตรแก่พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว พิธีจัดขึ้น ณ ออดิเทอเรี่ยม โรงกลั่นไทยออยล์ จังหวัดชลบุรี

          โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาพนักงานที่ตระหนักถึงการปฏิบัติงานโดยหลัก   ธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อเป็นพลังขับคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป โครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีแรกและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานในการเสนอชื่อเพื่อนเข้ามากว่า 200 ราย ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากฝ่ายจัดการในแต่ละสายงาน จนได้รายชื่อที่มีคุณลักษณะเหมาะสม คือ ซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส ชัดเจน

ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน

     นอกจากนี้ ไทยออยล์มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน โดยร่วมวางแผนการผลิตก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันมีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำ (Top quartile) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริหารการขนส่งทางเรือและทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด ธุรกิจบริการจัดเก็บนํ้ามันดิบ นํ้ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และธุรกิจให้บริการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสำหรับกลุ่มไทยออยล์