ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Publish 2017-09-14 16:59:59

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                        สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 สัญชาติไทย

1.2 อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

     2.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

มีความรู้ในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ พัฒนาซอฟต์แวร์ Application และ Implement ระบบ ERP หรือระบบที่เป็น Core Business รวมถึงกำกับดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร

  1. การศึกษา

คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

  1. การรับสมัคร

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thailandpost.co.th หรือ                   ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชั้น 1 โซน AB                            เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 02 831 3378 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.