นายกฯ นักประดิษฐ์ ย้ำ สถาบันฯ อยู่ภายใต้ รธน. - อยู่เหนือการเมือง ชี้การเรียกร้องเป็นสิทธิ์ที่ทำได้ แต่จะต้องตระหนักถึงหน้าที่และผลของกฎหม

นายกฯ นักประดิษฐ์ ย้ำ สถาบันฯ อยู่ภายใต้ "รธน. - อยู่เหนือการเมือง" ชี้การเรียกร้องเป็นสิทธิ์ที่ทำได้ แต่จะต้องตระหนักถึงหน้าที่และผลของกฎหม

Publish 2020-08-09 15:31:17


นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึง บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในสถานการณ์ปัจจุบันว่า สังคมไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสืบทอดกันมาแต่โบราณ จนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้จากการถวายความจงรักภักดีในวาระต่างๆ แสดงถึงความยึดมั่นในพระองค์ ซึ่งช่วยเสริมสร้างให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำคัญต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง

 

ทั้งนี้ ในสถานการณ์ที่ไวรัสโควิด - 19 ได้แพร่เชื้อไปยังหลายประเทศในระลอกที่ 2 นั้น ปรากฏว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดีที่สุด ซึ่งประชาชนคนไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องจากพระองค์ทรงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสชนิดนี้ จึงทรงติดตามความก้าวหน้าในการรักษาและพระราชทานเครื่องมือแพทย์และห้องตรวจฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการรักษาและดูแลประชาชนของพระองค์ให้รอดพ้นจากเชื้อโควิด - 19 เปรียบเสมือนพระองค์ทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขและทรงพยายามแก้ไขปัญหาอย่างเต็มพระปรีชาสามารถ

 นายภณวัชร์นันท์ กล่าวด้วยว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทรงปรับพระองค์ให้เข้ากับยุคสมัยและมีพระปรีชาชาญเท่าทันโลก ในส่วนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย พระองค์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและดำรงสถานะอยู่เหนือการเมืองเสมอ ดังนั้น การเรียกร้องใดๆ ถือเป็นสิทธิที่กระทำได้ แต่จะต้องตระหนักถึงหน้าที่ของประชาชนชาวไทยและผลของกฎหมายด้วย

 "คนไทย รักษาชาติ รักษาแผ่นดิน เป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ ด้วยสติปัญญาความสามารถ และด้วยคุณความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนความเจริญ ทุกอย่างที่มีอยู่บัดนี้ เราทั้งหลายในปัจจุบันจึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างสำคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้มั่นคงตลอดไป”นายภณวัชร์นันท์กล่าว

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน