ด่วน?! โปรดเกล้าฯ "พ.ร.ป.ป.ป.ช." ฉบับใหม่ 200 มาตราแล้ว จากนี้พวกโกงแล้วหนีสะดุ้งหนัก เพราะไม่นับอายุความ แถมเร่งรัดคดีให้จบใน 2 ปี

ด่วน?! โปรดเกล้าฯ "พ.ร.ป.ป.ป.ช." ฉบับใหม่ 200 มาตราแล้ว จากนี้พวกโกงแล้วหนีสะดุ้งหนัก เพราะไม่นับอายุความ แถมเร่งรัดคดีให้จบใน 2 ปี

Publish 2018-07-21 18:53:19


ด่วน?! โปรดเกล้าฯ "พ.ร.ป.ป.ป.ช." ฉบับใหม่ 200 มาตราแล้ว จากนี้พวกโกงแล้วหนีสะดุ้งหนัก เพราะไม่นับอายุความ และเร่งรัดไต่สวนคดีให้จบใน 2 ปี


วันนี้ (21 ก.ค.) มีรายงานข่าวแจ้งว่า เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ความว่า "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 28 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 37 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เหตุผล และความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา

 ทั้งนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 200 มาตรา ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญ ในการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ถ้าผู้ถูกกล่าวหา หรือจำเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกดำเนินคดี หรือระหว่างการพิจารณาของศาล มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ, คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีวาระดำรงตำแหน่ง 7 ปี

 พร้อมกำหนดกรอบการทำงาน ที่จำเป็นต้องมีการไต่สวน ต้องไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันเริ่มดำเนินการไต่สวน

 

อ่าน http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/052/1.PDF ที่นี่
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายอารมณ์ เคนหล้า