ประกาศราชกิจจาฯ ! คำสั่งหัวหน้าคสช. การจุดพลุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ .....บังคับใช้ทันที

ประกาศราชกิจจาฯ ! คำสั่งหัวหน้าคสช. "การจุดพลุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่" .....บังคับใช้ทันที

Publish 2017-12-30 11:17:13

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง  การจุดพลุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่   ๕๔/๒๕๖๐ เรื่อง  การจุดพลุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

ตามที่ได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๗/๒๕๕๙  เรื่อง  มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ  พลุ  ตะไล  โคมลอย  โคมไฟ  โคมควัน  หรือ วัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน  ลงวันที่  ๑๐  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  กําหนดห้ามมิให้ผู้ใดจุดและ ปล่อย  หรือกระทําการอย่างใด  เพื่อให้บั้งไฟ  พลุ  ตะไล  โคมลอย  โคมไฟ  โคมควัน  หรือวัตถุอื่นใด ที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการเขตสําหรับกรุงเทพมหานคร   หรือนายอําเภอแห่งท้องที่  สําหรับจังหวัดซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นที่ที่จะจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใด  นั้น  เพื่อให้การฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   และไม่ขัดต่อคําสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว  และการรักษาความมั่นคง ของประเทศ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๖๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ประกอบกับ มาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  จึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้จุดพลุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้ตั้งแต่ช่วงเวลา  ๒๓.๐๐  นาฬิกา  ของวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐  จนถึงเวลา  ๐๑.๐๐  นาฬิกา  ของวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๖๑   โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้อํานวยการเขตสําหรับกรุงเทพมหานคร  หรือนายอําเภอแห่งท้องที่สําหรับ จังหวัด   ทั้งนี้  สําหรับการขออนุญาตจุดและปล่อยบั้งไฟ  ตะไล  โคมลอย  โคมไฟ  โคมควัน  หรือวัตถุ อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน  ขึ้นไปสู่อากาศ  ให้ยังคงให้เป็นไปตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที่  ๒๗/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๐  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  

ต่อไป ข้อ ๒ การดําเนินการตามข้อ  ๑  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ (๑) สถานที่จุดพลุต้องอยู่ในระยะที่ปลอดภัย  และไม่อยู่ใกล้บริเวณเขตพระราชฐาน  คลังน้ํามัน หรือแหล่งเชื้อเพลิง  สถานีบริการเชื้อเพลิง  โรงพยาบาล  สนามบิน (๒) ขนาดของพลุที่จุดได้ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อไม่เกิน  ๑๒  นิ้ว (๓) ให้ผู้จัดให้มีการจุดพลุ  กําหนดให้มีมาตรการดูแลความปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้เกิด อันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ข้อ ๓ มาตรการจุดพลุสําหรับกรณีอื่นนอกจากข้อ  ๑  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในคําสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๗/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๐  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ต่อไป 

 ข้อ ๔ ให้ผู้อํานวยการเขต  หรือนายอําเภอ  แล้วแต่กรณี  รับผิดชอบดูแลการดําเนินการ ในเขตพื้นที่ให้เป็นไปตามคําสั่งนี้  และให้ประสานพนักงานฝ่ายปกครอง  ตํารวจ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันสอดส่องดูแลและรักษาความปลอดภัยเพื่อมิให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ข้อ ๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
สั่ง  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐   พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 


 

 

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล