หนังสือลับ “ออมสิน” ชง นายกฯโอน “พ.ต.ท.พงศ์พร” กลับพศ. แจงเหตุผลเพื่อลดความขัดแย้ง

หนังสือลับ “ออมสิน” ชง นายกฯโอน “พ.ต.ท.พงศ์พร” กลับพศ. แจงเหตุผลเพื่อลดความขัดแย้ง

Publish 2017-09-27 13:43:12

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ส่งถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยผ่านทางนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 กันยายน

 

ทั้งนี้หนังสือมีเนื้อหาดังนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 อนุมัติโอนให้พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 อนุมัติโอนนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยขั้นตอนปัจจุบันทั้งสองเรื่องยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูล 
 

 

 ต่อมาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนากับหน่วยงานอื่น อันส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจสำคัญเร่งด่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนา ได้แก่ การดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์ การตรวจสอบการทุจริตเงินอุดหนุนงบประมาณบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดและเงินอื่นๆ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลมอดุลยเดช

และการแก้ไขปัญหาที่ดินวัดตามคำพิพากษาศาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 220/2560 ให้พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นการชั่วคราวโดยยังไม่พ้นจากตำแหน่งนั้น” หนังสือระบุ

 


“ผมได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไปแล้วส่วนหนึ่ง แต่เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ โดยที่ขณะนี้มีราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ค้างอยู่ จึงเห็นควรกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (3) และ (4) แห่ง พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ให้พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลับไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตามเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

และทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เพื่อให้พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไปอีกระยะหนึ่ง

 

 

///
จันทรา ส่องแสง
///

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน