แถวบ้านเรียก"ผู้ใหญ่รังแกเด็ก"!!ผอ.โรงเรียนร่วมมือกับจนท.การเงิน ฮุบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กเข้ากระเป๋า

Publish 2017-05-19 19:32:58

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช.เปิดเผยว่า ด้านปราบปรามการทุจริตมีการแสวงหาข้อเท็จจริงจำนวน 545 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 132 เรื่อง คงเหลือดำเนินการ 413 เรื่อง ส่วนการไต่สวนข้อเท็จจริง 104 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 9 เรื่อง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2560 จำนวน  43 เรื่อง คงเหลือดำเนินการ 52 เรื่อง นางสุวณา กล่าวอีกว่า สำหรับคดีสำคัญที่ดำเนินการแล้วเสร็จและคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดแล้ว ได้แก่
1.ชี้มูลความผิดกรณีนายมนัส อินหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลักแรด และนางกฤษณา วงศ์ศิริกุลชัย เจ้าหน้าที่การเงิน ร.ร.บ้านปลักแรด จ. พิษณุโลก ว่ามีการทุจริตงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ภาคเรียนที่ 1/2554 – ภาคเรียนที่ 1/2555,ทุจริตเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากเทศบาลตำบลปลักแรด, ทุจริตเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี และเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของร.ร.วัดหล่ายโพธิ์ ที่ยุบรวมกับ ร.ร. บ้านปลักแรดในปี 2554 เป็นเงิน 257,110.51 บาท โดยไม่นำเงินดังกล่าวเข้าฝากบัญชีธนาคารของ ร.ร.บ้านปลักแรด

2.ชี้มูลความผิดนายอำนวยศักดิ์ พึ่งสุข เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย และนายประทิน จันทร์ตรี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ทุจริตเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุงการศึกษาทำให้เงินขาดบัญชี 4,293,629.97 บาท

3.ชี้มูลความผิดนายอมร ทองเชื้อ ประธานกรรมการบริหาร อบต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ กับพวกว่า ดำเนินการตรวจรับการจ้าง โดยลงความเห็นว่างานจ้างได้ดำเนินการเสร็จแล้วตามสัญญา ทั้งที่งานจ้างยังไม่แล้วเสร็จ 4.ชี้มูลความผิดนายวสุธร พานทอง  นายก อบต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ กับพวกว่า ปลอมแปลงเอกสารสั่งซื้อถังขยะเพื่อให้พัสดุที่สั่งซื้อมีคุณสมบัติครบถ้วน


5.ชี้มูลความผิดนายวชิระ แรงกสิกร นายก อบต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ว่าไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับบุคคลที่บุกรุกคลองสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในเขต อบต. สระแก้ว 6.ชี้มูลความผิดนายบรรเจิด เรือนเพ็ชร นายก อบต. พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ว่าดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่ลงดินลูกรังในศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อป  หมู่ที่ 4 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โดยดำเนินโครงการแล้วไม่วางท่อระบายน้ำทำให้น้ำท่วม ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน

7.ชี้มูลความผิดนายสมวัด สายแวว นายก อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ นายวรชาติ ศรีมาก ปลัด อบต. ศาลเจ้าไก่ต่อ และนางสาวิตรี จันทร์เมือง หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ศาลเจ้าไก่ต่อ ว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาซึ่งทำกับอบต. ศาลเจ้าไก่ต่อ และเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่บุตรที่มิชอบด้วยกฎหมายของตน

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ส่งรายงานการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญา หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษทางวินัยแล้วแต่กรณีแล้ว

ส่วนด้านตรวจสอบทรัพย์สิน   ตรวจสอบปกติ จำนวน 972 บัญชี ดำเนินการแล้วเสร็จ 474 บัญชี อยู่ระหว่างดำเนินการ 498 บัญชี ส่วนการตรวจสอบยืนยัน จำนวน 367 บัญชี  ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  174 บัญชี อยู่ระหว่างดำเนินการ 193 บัญชี กรณีจงใจไม่ยื่นบัญชี/จงใจยื่นเท็จ/จงใจปกปิดข้อเท็จจริง 23 ราย กรณีตรวจสอบเชิงลึก 23 ราย

และด้านป้องกันการทุจริต ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) จำนวน  139 โครงการ โดยแยกตามการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 74 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 12 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 2 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 23 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต (ยังไม่ได้ดำเนินการ) และยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 28 โครงการติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย