"บิ๊กตู่"งัดดาบม.44 สั่งเด้ง 6 ผู้ว่าฯกราวรูด "กาญจนบุรี-กาฬสินธุ์-เชียงราย-ภูเก็ต-ราชบุรี-สิงห์บุรี"เข้ากรุผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานัก..

Publish 2017-04-05 10:04:28

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เผยแพร่ประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่ 20/2560 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง ว่า โดยที่หัวหน้าคสช.เห็นสมควรแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งในกรอบอัตรากําลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกําหนดขึ้นตามคําสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 16/2558 เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐท่ี่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พ.ค.2558 อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทยและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมยิ่งขึ้น  หัวหน้าคสช.จึงมีคําสั่งดังนี้ 1.ให้นายศักดิ์ สมบุญโต พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  

2.ให้นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี


3.ให้นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

4.ให้นายโชคชัย เดชอมรธัญ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

5.ให้นายสุรพล แสวงศักดิ์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

6.ให้นายพศิน โกมลวิชญ์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

7.ให้นายสุวิทย์ คําดี พ้นจากตําแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

8.ให้นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

9.ให้นายนรภัทร ปลอดทอง พ้นจากตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 

10.ให้นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 


ทั้งนี้ให้ข้าราชการผู้มีรายชื่อตามข้อ 1-10 พ้นจากตําแหน่งเดิม และไปปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ อีกทั้งให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักงบประมาณ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการเกี่ยวกับตําแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าว และให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งหรือพ้นจากตําแหน่งตามคําสั่งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 24 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557  คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 4 เม.ย.2560
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
หัวหน้าคสช.


อ่านคำสั่งฉบับเต็มได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/097/47.PDFติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

พบพร ทิชาธรรม

ติดตามข่าวอื่นๆ