ประกาศราชกิจจาฯ!!!"มาตรา 44"สั่งเด้ง 6ผู้ว่าฯ...เข้ากรุ!!(รายละเอียด)

Publish 2017-04-05 00:35:15

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 20/2560 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง มีใจความโดยสรุปว่า โดยที่หัวหน้า คสช. เห็นสมควรแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำหนดขึ้นตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 16/2558 เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการกำหนดกรอบอันตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย และการปฏิรูปการบริหาราชการแผ่นดิน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมยิ่งยึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้า คสช. จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
 
1.ให้ นายศักดิ์ สมบุญโต พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 
2.ให้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 
3.ให้ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 
4.ให้ นายโชคชัย เดชอมรธัญ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 
5.ให้ นายสุรพล แสวงศักดิ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 
6.ให้ นายพศิน โกมลวิชญ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


7.ให้ นายสุวิทย์ คำดี พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
 
8.ให้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
 
9.ให้ นายนรภัทร ปลอดทอง พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
 
10.ให้ นายชัยวัฒร์ ชื่นโกสุม พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 
ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว พ้นจากตำแหน่งเดิมและไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใหม่ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย