ประกาศราชกิจจาฯ!!!โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง"ข้าราชการตุลาการ" จำนวน ๓๕ นาย(รายละเอียด)

Publish 2017-03-27 18:42:45

เว็บไชต์ราชกิจจานุเษกษา ได้เผยแผ่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน ๓๕ ราย ดังนี้
๑. นายสุนทร เฟื่องวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
๒. นายพงษ์ศักดิ์ กิติสมเกียรติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ดํารงตําแหน่ง ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค ๔
๓. นายสุรพล สนธยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖
๔. นายสุพจน์ บําเพ็ญวัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ดํารงตําแหน่ง รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์
๕. นายพงษ์ธร จันทร์อุดม ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔
๖. นายวีระพงศ์ สุดาวงศ์ รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕
๗. นายนํา กรุยรุ่งโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘
๘. นายปรีชา เชิดชู ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓
๙. นายปรีช า บุญโรจน์พงศ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๙
๑๐. นายนรินทร์ ตงศิริ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๔
๑๑. นางสาวอารีรัตน์ วงศ์ศักดิ์มณี ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
๑๒. นายชัยชนะ อิสสระวิทย์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
๑๓. นายวีระชาติ กุลอัศยะศิริ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๑๑๔. นายขจรเดช คงแสงชู ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ในศาลอุทธรณ์
๑๕. นายมีชัย เตชาชาญ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕
๑๖. นายวัชรชัย แสงอุไร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘
๑๗. นายทวิช พงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
๑๘. นายบัณฑิต สีอุไรย์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔
๑๙. นายวิวุฒิ มณีนิล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค ๓
๒๐. นายวงศ์สถิตย์ แสงสุก ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖
๒๑. นายสุเมธ รักษภักดี ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๙
๒๒. นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๙
๒๓. นายศรชัย วรานิชสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๕ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๕
๒๔. นายมนต์ เอี่ยมศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑
๒๕. นายสุจินต์ ขําไชโย ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์ ๕
๒๖. นายวันชัย อินทร์แก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
๒๗. นายศักรินทร์ กิตติสารพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
๒๘. นายเลิศชาย สุวพงษ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
๒๙. นายเสรี จารุอรอุไร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์


๓๐. นายเกรียงศักดิ์ ดํารงศักดิ์ศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค๔
๓๑. นางสาวสุวรรณา มีนะโยธิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
๓๒. นายวรศักดิ์ จันทร์คีรี ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
๓๓. นางยุพาพรรณ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
๓๔. นางดุจดาว คีรีวิเชียร ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
๓๕. นายเกียรติศักดิ์ ชัยวงษ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย