ด่วน!!!พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองประธานศาลฎีกา ๑๑ผู้พิพากษาระดับสูง(รายละเอียด)

Publish 2017-03-27 18:15:50

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ 

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ 
จํานวน ๑๒ ราย ดังนี้ 
๑. นางทัศนีย์ จั่นสัญจัย ธรรมเกณฑ์ ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งรองประธานศาลฎีกา 
๒. นายชํานาญ รวิวรรณพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา 
๓. นายทรงศิลป์ ธรรมรัตน์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 
๔. นายรังสรรค์ วิจิตรไกรสร รองประธานศาลอุทธรณ์ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา 
๕. นายบุญไทย อิศราประทีปรัตน์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา ๖. นายสาคร ตั้งวรรณวิบูลย์ ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ ดํารงตําแหน่งรองประธานศาลอุทธรณ์ 
๗. นายพิชัย เพ็งผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ดํารงตําแหน่งประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ 
๘. นายจิรพงษ์ ทัศน์เอี่ยม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ดํารงตําแหน่งรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒ 
๙. นายอภิชาต ภมรบุตร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ 
๑๐. นางสาวสุมาณี ทองภักดี ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๒ 
๑๑. นายพิศณุ ตันบัวคลี่ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๗ 
๑๒. นายธนิต สุธีรพรหม ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี