สิงห์อมควันแทบช็อค!! ราชกิจจาฯ ออก ก.ม.ภาษีสรรพสามิตใหม่ บุหรี่ 5 บาทต่อมวน-อาบอบนวด 1พันต่อรอบ (รายละเอียด)

Publish 2017-03-21 16:02:38

วานนี้ (20/03/2560) เว็บไซต์ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชบัญญัติ หรือ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 สาระสำคัญของร่างกฎหมาย อาทิ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษี มาเป็นจัดเก็บทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ เปลี่ยนฐานคำนวณภาษีตามมูลค่า รวมถึงให้มีผลบังคับใช้ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า จากนี้ กรมสรรพสามิต ต้องออกกฎหมายลูก 80 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่ โดยเฉพาะอัตราการจัดเก็บภาษีสินค้าต่างๆ ที่จะประกาศอีกครั้ง เพราะกฎหมายแม่ที่ออกมานั้น เป็นแค่อัตราเพดาน แต่อัตราจัดเก็บจริงต้องลดลงจากเพดาน เพื่อไม่ให้กระทบผู้บริโภคและผู้ประกอบการ คาดกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ ช่วงกลางเดือนกันยายนนี้

นายสมชายกล่าวว่า ภาษีดังกล่าว เป็นการรวมกฎหมายสรรพสามิต 7 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายทั้ง 7 ฉบับใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ทั้งนี้สาระสำคัญของกฎหมาย มีการเพิ่มเติมบทนิยามที่สำคัญ เช่น คำว่า “ราคาขายปลีกแนะนำ” “ผลิต” “สุรา” “ยาสูบ” และ “ไพ่”, ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษี จากจดเก็บในอัตราตามมูลค่าหรือตามปริมาณ แล้วแต่อัตราใด จะคิดเป็นเงินสูงกว่า เป็นจัดเก็บทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ อาทิ บัญชีพิกัดอัตราภาษียาสูบ หน่วยละ 5 บาาทต่อปริมาณหนึ่งมวน สุราแช่ ชนิดเบียร์ หน่วยละ 3,000 บาทต่อปริมาณหนึ่งลิตร ส่วนสถานอาบน้ำ หน่วยละ 1,000 บาทต่อรอบ เปลี่ยนฐานในการคำนวณภาษีตามมูลค่าจากเดิม” สินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร ใช้ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม และสินค้านำเข้า ใช้ราคา ซี.ไอ.เอฟ.
 

คลิกติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี