ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "กิตติพงษ์ กิตยารักษ์" เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (รายละเอียด)

Publish 2017-03-18 09:36:41

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งประกาศแต่งตั้ง "กิตติพงษ์ กิตยารักษ์" บรรจุกลับเข้าราชการเป็นขรก. พลเรือน ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2560 เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน  รายละเอียดดังนี้ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อนุมัติให้ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ บรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้สงวนตําแหน่งไว้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่อไปแล้ว 


บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นกยกรัฐมนตรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ภัทราพร วโรภาสพิมาน