ด่วน!! ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกำหนดพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ ป่าสงวนแห่งชาติ "แม่ปาย" จ.แม่ฮ่องสอน (รายละเอียด)

Publish 2017-03-14 16:59:35

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา เรื่อง กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งซ้าย และป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบน ในท้องที่ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งซ้าย และป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบน ในท้องที่ ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ข้อ 2 ภายในแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามข้อ 1 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการล่าสัตว์ป่า เก็บ หรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าทุกชนิด ข้อ 3 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
โดยเอกสิทธิ์ ชูวารี สำนักข่าวทีนิวส์

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี