ประกาศ!!!ราชกิจจาฯโปรดเกล้าฯ พระราชทาน"ยศทหารชั้นนายพล" 5 ราย(รายละเอียด)

Publish 2017-03-13 21:21:51

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 5 ราย ซึ่ง รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ ประกอบด้วย1.พระราชทานยศ พลอากาศตรี ให้แก่ นาวาอากาศเอก โชคดี สมจิตต์

2.พระราชทานยศ พลตรี ให้แก่ พันเอก จิรศักดิ์ สนิทมัจโร

3.พระราชทานยศ พลตรี ให้แก่ ว่าที่พันเอกหญิง อภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา

4.พระราชทานยศ พลอากาศตรี ให้แก่ นาวาอากาศเอก ชาตรี พลสยม

5.พระราชทานยศ พลอากาศตรี ให้แก่ นาวาอากาศเอก จักรฤทธิ์ บัวจีบ
 


เรียบเรียง ลัทธภพ แก้วโยติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย