“ส. ทรัพยากรน้ำบาดาล อุดรฯ” เร่งขุดเจาะบ่อ ช่วยเกษตรกรพื้นที่ภัยแล้ง!!

Publish 2016-01-10 11:19:47


         วันนี้ (10 ม.ค. 59) นายวิทยา มีนิสัย ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี กล่าวถึง ความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2559 ในรูปแบบที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีว่า ขณะนี้ได้เร่งดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรให้ตามเป้าหมายที่ 22 บ่อ ปัจจุบันได้ขุดเจาะไปแล้ว 14 บ่อในพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ อำเภอหนองหาน อำเภอบ้านผือ อำเภอบ้านดุง อำเภอทุ่งฝน และอำเภอกุดจับ จำนวน 14 บ่อ และพบบ่อบาดาลประเภทน้ำพุ 1 บ่อ ที่บ้านโนนดู่ หมู่ 5 ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มีความลึก 62 เมตร มีปริมาณ 40 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ขณะนี้อยู่ในช่วงประสานสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มาสำรวจและพัฒนาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำน้ำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการเกษตรอย่างคุ้มค่า

          สำหรับพื้นที่รับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี อีก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย และบึงกาฬ ในภาพรวมทั้ง 5 จังหวัดได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ในรูปแบบที่ 2 แล้วจำนวน 62 บ่อ จากเป้าหมายในปี 2559 จำนวนทั้งหมด 121 บ่อ ซึ่งจะเร่งดำเนินการส่วนที่เหลือ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้งต่อไป