เกษตรกรเมืองบุรีรัมย์ได้เฮ รัฐอัดงบ 136 ล้านบาท หนุนอาชีพเสริมรายได้ เน้นการต่อยอดธุรกิจของเกษตรกร

Publish 2018-05-25 10:55:14วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 1 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย มีเกษตรกรกว่า 250 คนมาฟังนโยบายในครั้งนี้

โครงการฯดังกล่าวเป็นโครงการเพื่อต้องการให้เกษตรกรได้รับการเรียนรู้ สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทของสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว สามารถต่อยอดเชิงธุรกิจ เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง สร้างรายได้และก่อให้เกิดการติดอาวุธทางปัญญาเพื่อตอบโจทย์ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้

 เป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในระดับรากฐานสุดของระบบเกษตรกรรมของประเทศ และสร้างโอกาสต่อยอดความสำเร็จของโรงการต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ของจังหวัดบุรีรัมย์ ในพื้นที่ 23 อำเภอ 188 ตำบล แบ่งพื้นที่ดำเนินการเป็น 236 ชุมชน กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร โดยมีการจัดเวทีชุมชน เพื่อชี้แจงโครงการ คัดเลือกคณะกรรมการ จัดทำแผนการฝึกอบรม และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ให้เป็นเกษตรกรหรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย ชุมชน ละ 200 คน แต่ละชุมชนแบ่งกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร เป็น 4 รุ่นๆ ละ 50 ราย โดยได้กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม 1 หลักสูตร จำนวน 18 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาสร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ กลุ่มวิชาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และกลุ่มวิชาการบริหารจัดการ

โดยกลุ่มเกษตรกร กลุ่มย่อยในชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรม และมีความพร้อมในการพัฒนากลุ่มเกษตรกร และจัดทำโครงการ เสนอขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ วงเงินชุมชนละ 300,000 บาท จากสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

ภาพ/ข่าว ณทชา อยู่ประพัต ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.บุรีรัมย์
Suggess News