แสนดีใจ...นักปั่น และ รีสอร์ทย่านเขาหลัก ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลระดมทุนเพื่อเด็กพิการ

Publish 2017-11-18 18:58:51วันที่ 18 พ.ย.60 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตมิลเลี่ยน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา ร่วมกับ  นักปั่น รีสอร์ท องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรม ปั่นจักรยานการกุศลเพื่อเด็กพิการ “ปั่นด้วยกัน ปันเพื่อน้อง ครั้งที่ 5” เพื่อหารายได้สมทบทุนการช่วยเหลือเด็กพิการ ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตมิลเลี่ยน รับเลี้ยงดูอยู่จำนวน 20 คนโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคามิเลียน ตะกั่วป่า เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิแบ่งปันชีวิต เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2551 ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการบำบัดฟื้นฟู พัฒนาสมรรถภาพ ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมแก่เด็กพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีในสังคม โดยมิได้แบ่งแยกเรื่องเชื้อชาติและศาสนา ซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้บริการแบบ เช้าไป เย็นกลับ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากบรรดาเด็กผู้ด้อยโอกาสส่วนใหญ่มีฐานะยากไร้ ซึ่งมีเด็กพิการที่เข้ามารับการบำบัดฟื้นฟูจำนวน 20 คน โดยแบ่งตามลักษณะความพิการ เป็น 3 กลุ่ม คือ ดาวซินโดรม ออทิสติก และพิการทางการเคลื่อนไหว ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคามิลเลียน ตะกั่วป่า ได้ดำเนินโครงการด้วย กิจกรรมกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด การฝึกอาชีพ การเยี่ยมบ้าน ซึ่งศูนย์ฯ ต้องใช้งบประมาณกว่า 1 ล้านบาทต่อปีและพบว่าในปัจจุบันเด็กทั้ง 3 กลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเป็นช่วยเหลือบรรดาเด็กพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข จึงมีการจัดโครงการปั่นจักรยานการกุศลขึ้น โดยใช้ชื่อ “ไปด้วยกัน ปั่นเพื่อน้อง Bike Ride for children ครั้งที่ 5” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และระดมทุน เพื่อนำรายได้มาสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ และบำบัดฟื้นฟูเด็กพิการให้ยั่งยืนต่อไป

ข่าว/ภาพ วรรณศิริ โพธิ์พันธ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีินิวส์ จ.พังงา