หนักแผ่นดินจริงๆ!!!ศาลฏีกาจำคุกตัดสิทธิ์การเมืองอีก5นักการเมือง พบซุกบัญชีอื้อทั้งนายกอบต.-รองนายกเทศมนตรี อึ้ง!!!ไม่ถึงปีพุ่งกว่า100 คดี??

หนักแผ่นดินจริงๆ!!!ศาลฏีกาจำคุกตัดสิทธิ์การเมืองอีก5นักการเมือง พบซุกบัญชีอื้อทั้งนายกอบต.-รองนายกเทศมนตรี อึ้ง!!!ไม่ถึงปีพุ่งกว่า100 คดี??

Publish 2017-09-04 09:01:13

จากกรณีราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560  ได้เผยแพร่คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อผู้ร้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) จำนวน 6 คดี (ราย) ศาลฎีกาฯ พิพากษาให้มีความผิด 5 ราย เป็นนักการเมืองท้องถิ่นใน 5 จังหวัด ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี ปรับ 4,000-8,000 บาท จำคุก 1- 2 เดือนทุกราย โทษจำคุกให้รอการลงโทษกำหนด 1 ปี
       ทั้งนี้พบนายขาวพร รักษาพล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด กรณีพ้นจากตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ในการดำรงตำแหน่งรองนายก อบต.นาขาม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 32 และมาตรา 33 ห้ามมิให้ผู้คัดค้านดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปี จำคุกกระทงละ 2 เดือน และปรับกระทงละ 8,000 บาท รวม 2 กระทง เป็นจำคุก 4 เดือนและปรับ 16,000 บาท ผู้คัดค้านให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 เดือน และปรับ 8,000 บาท ไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี

 

       2.นางวรนุช สุขวารี หรืองาเจือ รองนายกเทศมนตรี ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ห้ามมิให้ผู้คัดค้านดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปี จำคุกกระทงละ 2 เดือน และปรับกระทงละ 8,000 บาท รวม 2 กระทง เป็นจำคุก 4 เดือน และปรับ 16,000 บาท ผู้คัดค้านให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 เดือน และปรับ 8,000 บาท ไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี


       3.นางปรีดาพร บุญมี รองนายกเทศมนตรี ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด กรณีพ้นจากตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ในการดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ต.นาโพธิ์ ห้ามมิให้ผู้คัดค้านดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปี จำคุก 2 เดือน และปรับ 8,000  บาท ผู้คัดค้านให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 เดือนและปรับ 4,000 บาท ไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี

 

       4.นายวินัย นาแหยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด กรณีพ้นจากตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ในการดำรงตำแหน่งนายก อบต.แคราย ห้ามมิให้ผู้คัดค้านดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปี จำคุกกระทงละ 2 เดือน และปรับกระทงละ 8,000 บาท รวม 2 กระทง เป็นจำคุก 4 เดือนและปรับ 16,000 บาท ผู้คัดค้านให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 เดือน ละปรับ 8,000 บาท ไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี

       5.นางนุชามาศ คำขวา รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด กรณีพ้นจากตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ในการดำรงตำแหน่งรองนายก อบต.ทุ่งเสลี่ยม ห้ามมิให้ผู้คัดค้านดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปี จำคุก 2 เดือน และปรับ 8,000 บาท ผู้คัดค้านให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 เดือนและปรับ 4,000 บาท ไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี

 

       อย่างไรก็ตามพบว่านับตั้งแต่ ม.ค. 2560 จนถึงขณะนี้ ยอดรวมคดีที่ศาลฎีกาฯ พิพากษาให้มีความผิดกรณีไม่ยื่นบัญชีฯ และยื่นเท็จประมาณ 104 ราย และยกคำร้องอันเนื่องมาจาก คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกประกาศยกเลิก ตำแหน่งที่ปรึกษา และเลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง ที่ปรึกษา และเลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีฯ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2560 จำนวน 9 คดี

 

 

 

ขอบคุณ : สำนักข่าวอิศรา www.isranews.orgติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว