อีกหนึ่งชุดใหญ่!! "บิ๊กตู่" ใช้ม.44 เด้ง 6 ผู้ว่าฯ ตามมาตรการแก้ปัญหาจนท.รัฐถูกตรวจสอบ "เชียงราย-ภูเก็ต" โดนด้วย??

Publish 2017-04-04 20:17:20

ราชกิจจานุเบกษา   วันที่  ๔ เมษายน  ๒๔๖๐    เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง     มีรายละเอียดสำคัญปรากฎดังนี้โดยที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นสมควรแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง ในกรอบอัตรากําลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกําหนดขึ้นตามคําสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่าง  การถูกตรวจสอบและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทยและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้


 ข้อ ๑ ให้ นายศักดิ์ สมบุญโต พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

 

ข้อ ๒ ให้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

 

ข้อ ๓ ให้ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

ข้อ ๔ ให้ นายโชคชัย เดชอมรธัญ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

 

ข้อ ๕ ให้ นายสุรพล แสวงศักดิ์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

 

ข้อ ๖ ให้ นายพศิน โกมลวิชญ์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

 

ข้อ ๗ ให้ นายสุวิทย์ คําดี พ้นจากตําแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

 

ข้อ ๘ ให้ นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

 

ข้อ ๙ ให้ นายนรภัทร ปลอดทอง พ้นจากตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

 

ข้อ ๑๐ ให้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง สํานักงาน ปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ข้

 

ข้อ ๑๑ ให้ข้าราชการผู้มีรายชื่อตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๑๐ พ้นจากตําแหน่งเดิม และไปปฏิบัติหน้าที่ ในตําแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งภายหลังวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีพิจารณา

 

ข้อ ๑๒ ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักงบประมาณ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการเกี่ยวกับ ตําแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าว และให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง หรือพ้นจากตําแหน่งตามคําสั่งนี้

 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้นายกรัฐมนตรีวินิจฉัย คําวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่เห็นสมควร นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ แห่งชาติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้

 

ข้อ ๑๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

 

 

สั่ง ณ วันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

มนันยา ไตรแก้ว