ราชกิจจานุเบกษา..แพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งในคสช.ชุดใหม่ 15 ตำแหน่ง.. (รายละเอียด)

Publish 2017-09-21 16:45:40ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

 

 
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ข้อ ๒ แต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 

 

 


๒. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 

 

 


๓. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 

 

 


๔. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 

 

 

๕. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 

 

 


๖. พลตํารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 

 

 


๗. พลเอกอุดมเดช สีตบุตร เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 

 

 

๘. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 

 


๙. พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 

 


๑๐. พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 

 


๑๑. พลเรือเอกนริส ประทุมสุวรรณ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 


๑๒. พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 

 


๑๓. พลตํารวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 

 

 

 


๑๔. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 

 

 


๑๕. พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท เป็น เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 

 


ข้อ ๓ ให้สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทําหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 


 เรียบเรียงโดย

ฌาวิตรา พัฒนาอารยสกุล


Suggess News

Recommend News