โปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต.ฉบับใหม่ ให้ กกต.เดิมพ้นตำแหน่งทั้งคณะ ส่วน กกต.ใหม่มี 7 คน (รายละเอียด)

Publish 2017-09-14 03:58:43





วันที่ 13 กันยายน 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยมีทั้งหมด 78 มาตรา มีเนื้อหาสรุปดังนี้ ให้ กกต.ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา และมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว ขณะเดียวกันในบทเฉพาะกาล มาตรา 70 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ ในวันก่อนวันที่ พ.ร.ป.ฉบับนี้ใช้บังคับ พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่ พ.ร.บ.ฉบับนี้ใช้บังคับ แต่ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้งที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่
อย่างไรก็ตาม ให้กกต.ชุดปัจจุบันมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่ได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่พ.ร.บ.ดังกล่าวใช้บังคับ และให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จตอบแทน โดยให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งเพราะลาออก โดยให้คํานวณระยะเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจนถึงวันที่หยุดปฏิบัติหน้าที และให้คณะกรรมการสรรหา และที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกกต.ตามพ.ร.ป.ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่พ.ร.ป. ใช้บังคับ ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี






 









รายละเอียดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. ฉบับเต็ม



เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล


Suggess News

Recommend News