มอบที่ดิน ส.ป.ก.ให้กับเกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตฯ 242 ราย ราย 391 แปลง เพื่อให้เกษตรกรมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมั่งคง

Publish 2017-09-13 23:05:05วันที่ 13 กันยายน 2560 ที่สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 242 ราย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่จังหวัดตรังเพิ่มขึ้น 1 พื้นที่ คือ ที่สาธารณประโยชน์ทำเลี้ยงสัตว์ทุ่งหนองโต๊ะ เนื้อที่ 3,466 ไร่ ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเกษตรกรผู้ถือครองที่ดินได้รอคอยกระบวนการปรับเปลี่ยนจากที่สาธารณประโยชน์มาเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเป็นระยะเวลายาวนานถึง 14 ปี เริ่มตั้งแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อ.ปะเหลียน และ จ.ตรัง ได้มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่าพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ร่วมกัน และมีราษฎรเข้าจับจองปลูกสร้างบ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตรมาเป็นเวลานาน เห็นควรให้นำมาปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบให้นำไปดำเนินการปฏิรูปที่ดิน เสนอต่อ ส.ป.ก.เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

  ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ส.ป.ก.ตรัง ได้ดำเนินการจัดที่ดินในพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินใหม่ดังกล่าวตามขั้นตอนกระบวนการจัดที่ดินให้กับเกษตรกรผู้ถือครองที่ดินภายใต้ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจัดทำหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้กับเกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตฯ จำนวน 242 ราย 391 แปลง เนื้อที่ 2181-2-73 ไร่ เพื่อให้เกษตรกรมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมั่งคง มีความเป็นอยู่ที่ดีสืบไป

ภาพ/ข่าว สุนิภา หนองตรุด ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ตรัง
Recommend News