เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จัดกิจรรม ซอดาเก๊าะ วากัฟ ยารีญะฮ ขยะรีไซเคิล ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ และช่วยเหลือสังคม (มีคลิป)

Publish 2017-09-08 20:58:38        ชาวบ้านจาก 10 ชุมชน ในพื้นที่บ้านทุ่งใหญ่ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ทยอยนำกระดาษ ขวดน้ำพลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด และอื่น ๆ  ซึ่งเป็นขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลใช้ประโยชน์ได้

                                                                                    มาบริจาคให้กับมัสยิดดารุนนาอีม ภายใต้กิจกรรม “ซอดาเก๊าะ วากัฟ ยารีญะฮ ขยะรีไซเคิล” ซึ่งเทศบาลเมืองเขารูปช้างจัดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งขยะเหล่านี้ทางเทศบาลฯ จะรวบรวมไปจำหน่าย เพื่อนำรายได้มาจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และส่วนหนึ่งนำไปต่อเติมอาคารโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามของมัสยิดดารุนนาอีม ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการลดปริมาณขยะในชุมชน และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตลอดจนสนองตอบนโยบายรัฐบาลตามหลักการ 3R  ประชารัฐ ที่ต้องการลดปริมาณขยะทุกประเภทด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน


                                                                                         กิจกรรมมีการเทน้ำหมักชีวภาพและโยน อี.เอ็ม.บอล ลงในคลองสำโรงเพื่อบำบัดน้ำเสีย การเดินขบวนรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะ การแสดงลิเกฮูลูและละครใบ้ที่สอดแทรกเนื้อหาความสำคัญในการบริหารจัดการขยะ การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรม รวมถึงมอบเตียงผู้ป่วย และรถเข็น แก่ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการได้ยืมไปใช้ในการดูแลสุขภาพตามความเหมาะสม 


                                                                                     

                                        นภาลัย   ชูศรี   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าว ทีนิวส์ จ.สงขลาSuggess News

Recommend News