ปทุมธานี!! ทต.บางเดื่อ ผุดโครงการกล่องยูเอชทีรีไซเคิลได้ พร้อมทอดผ้าป่าขยะแลกบุญ (มีคลิป)

Publish 2017-08-15 16:25:38   เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2560 พลตรี สมพงษ์ ธรรมสุธีร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเดื่อ พร้อมด้วยนายคเณศ กลิ่นสุคนธ์ ปลัดเทศบาลบางเดื่อ, นายฐนยศ รัตนปรีชาชัย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางเดื่อ, นายตรีวิจักษณ์ ยิบยินธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด, นายธีระ พฤกษสุภชาติ ตัวแทน บริษัท เต็ดตราแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด, นางกรแก้ว เอื้อเฟื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กล่องวิเศษ จำกัด ร่วมลงนาม mou โครงการกล่องยูเอชทีรีไซเคิลได้และร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลแลกบุญ ที่เทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  โครงการ กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ ซึ่งปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและภาวะโลกร้อนเป็นประเด็นที่ประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญต่อการร่วมแก้ปัญหาผ่านนโยบายโครงการตามวาระต่างๆการณรงค์ในกลุ่มประชาชน สถานศึกษา สถานประกอบการ โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ สร้างความเป็นเอกภาพในการดำเนินงาน ด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อม แก้ไขปัญหาขยะล้น เมืองโดยการส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกวัสดุเหลือใช้ที่สามารถรี ไซเคิลได้ ได้แก่ กล่องเครื่องดื่มแก้วกระดาษโลหะพลาสติกเพื่อนำส่งกระบวนการรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณขยะทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อผลิตใหม่ ทั้งนี้โครงการกล่อง ยูเอชที รีไซเคิล นั้นเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันให้ประชาชนร่วมกันคัดแยกกล่องเครื่องดื่มจากความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้องตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมนำมาสู่จิตสำนึกในการร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม ส่วนกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลแลกบุญ โดยให้ประชาชนสามารถนำขยะรีไซเคิลมาร่วมกิจกรรมแลกบุญ เมื่อชุมชนร่วมแรงร่วมใจ เทศบาลหนุนเสริมเต็มกำลัง ชุมชนทำแล้วมีความสุข ชุมชนมีส่วนร่วมขยะลด และสร้างจิตสำนึกให้ชุมชน และสร้างความสนใจให้กับประชาชนทั่วไป ต่างพากันนำขยะรีไซเคิลมาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย.

 

ภาพ/ข่าว : ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ปทุมธานีRecommend News