สระแก้ว!! โรงเรียนพระเพลิง จัดทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลแรลลี่ 4 D วิถีพอเพียง รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยสู่อาเซียน

Publish 2017-07-21 21:44:49วันที่ 21 ก.ค. 2560  ที่โรงเรียนพระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว มีการเปิดโครงการการอบรมแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยสู่อาเซียน เพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืนและรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลแรลลี่ 4 ดีวิถีพอเพียง โดยมีคณะครูและนักเรียนในเครือข่ายจำนวน 8 โรงเรียนเข้ารับการอบรม และทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ด้วย ทั้งนี้ การดำเนินการโครงการดังกล่าว ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้และทักษะพื้นฐาน ไปใช้ได้จริงในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายกิตติ ปักครึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง กล่าวว่า เรามุ่งหวังให้นักเรียนที่จบมาแล้ว ออกมาประกอบอาชีพที่สุจริตและชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย นิยมไทยรักบ้านเมือง ดำรงซึ่งความเป็นไทยและอยู่อย่างพอเพียง ซึ่งโครงการนี้มีการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลแรลลี่ฯ ด้วย  

 

ยุทธนา พึ่งน้อย  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.สระแก้วRecommend News