ส่อผิดกฎหมาย!!! “ทีนิวส์” ลุยสอบปมฉาว 4 พนง. K-Bank โดนผู้ถือหุ้นลาก-ร่วมสังฆกรรมยึด POLAR # สงสัยถูกอ้างชื่อ งานนี้จับตามีฟ้องกันยาว ??

Publish 2017-07-17 19:12:33เกาะติดต่อเนื่องกับประเด็นปัญหาความขัดแย้งภายใน  บริษัท  โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)  หรือ  POLAR  ซึ่งบานปลายเป็นการใช้เกมส์ใต้ดิน  โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่ง  แยกตัวออกมาใช้สิทธิ์เปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น   ครั้งที่ 1/2560   โดยไม่สนใจกระบวนการตามที่กรรมการผู้มีอำนาจแจ้งต่อ  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)   ว่า   ทางคณะกรรมการ    บมจ.โพลาริส แคปปิ ตัล    มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันประชุมสามัญ   ผู้ถือหุ้นประจําปี  2560  จากวันที่ 21 กรกฎาคม  2560   เป็นวันที่  22 กันยายน  2560    และมีมติกําหนดวันกําหนดรายชื่อ   ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  2560   (Record Date)  ครั้งใหม่ในวันที่ 4 กันยายน  2560   รวมถึงกําหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535  (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  ครั้งใหม่ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 กันยายน 2560กระทั่งต่อปมขัดแย้งก็นำไปสู่การเรียกร้องความชอบธรรมจากผู้ถือหุ้นอีกกลุ่มหนึ่ง  เนื่องจากเห็นว่าการดำเนินการของ นายอนุวิทย์  ตันติเสเวกุล    ผู้ออกหนังสือเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม  วิสามัญผู้ถือหุ้น   ครั้งที่ 1/2560   ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และส่อเจตนาจะผลักดันพวกพ้องเข้าไปบริหารจัดการ POLAR   เพราะมีการเสนอชื่อพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำนวน 4 คน เข้าไปให้ที่ประชุมพิจารณา  ตามรายละเอียดข่าวที่นำเสนอไปก่อนหน้า  (คลิกอ่านข่าวประกอบ :  ผู้ถือหุ้นบุกทวงความชอบธรรม"ไอ้โม่ง" ดันทุรังฝืนกม.เปิดเวทียัดเยียดพวกพ้องยึดPOLAR จับตา"บิ๊กกสิกรไทย" ทำไมปล่อยพนง.ร่วมมั่ว?? )  

 

ล่าสุดจากการตรวจสอบกับธนาคารกสิกรไทย   ได้รับคำชี้แจงจากนายรังสี บูรณประภาพงศ์  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  ถึงประเด็นดังกล่าวว่า  “ ประเด็นนี้ทางธนาคารรับทราบที่มาแล้ว    ซึ่งเบื้องต้นถ้าเป็นการเข้าไปเป็นกรรมการของ  POLAR   ไม่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ในเชิงลบต่อองค์กร   หรือ  เป็นธุรกิจที่มีลักษณะการทำธุรกรรมในลักษณะเป็นคู่แข่งขันกับธนาคาร   และไม่ได้ใช้เวลาปฏิบัติงานไปทำในภารกิจที่จะส่งผลกระทบ  ก็สามารถทำได้ไม่มีข้อห้ามของธนาคารแต่อย่างใด   แต่เท่าที่ทราบเข้าใจว่าตัวพนักงานเองทั้ง 4 ราย  คงไม่รู้เรื่องการนำชื่อไปเสนอเป็นกรรมการของ POLAR ….  ??”

อย่างไรก็ตามภายหลังจากการสอบข้อมูลกับฝ่ายเกี่ยวข้องแล้ว  นายรังสีได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า  “ เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้น POLAR  พบว่าพนักงานธนาคารกสิกรไทยทั้ง 4 รายไม่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็ต้องถือว่าประเด็นนี้มีข้อยุติจบลงไปโดยปริยาย”ขณะเดียวกันมีรายงานข่าวว่าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2560  ซึ่งมีนายอนุวิทย์  ตันติเสเวกุล   ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิ์เรียกประชุม และทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม  ได้มีมติเห็นชอบตามสรุปรายงานลงลายมือชื่อ  นายวรรัถ  ตันติเสเวกุล   กรรมการผู้มีอำนาจตามมติที่ประชุม  ได้แสดงรายงานผลการประชุม   โดยมีมติสำคัญ ๆ  อาทิเช่น  1.การลงมติรับรองรายชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ   โดยผลปรากฎว่าที่ประชุมซึ่งอ้างว่ามีสัดส่วนเกิน 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท  ได้เห็นชอบรายชื่อบุคคลจำนวน  11 คนเป็นกรรมการ POLAR  เพิ่มเติมจากเดิมที่มีการจดแจ้งตามกฎหมายแล้ว    7 คน  โดยเป็นที่น่าสังเกตุว่ารายชื่อพนักงานธนาคารกสิกรไทยทั้ง  4 คน  ที่มีการเสนอชื่อในที่ประชุม กลับไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมแต่อย่างใด   แม้ว่าทั้ง  4 รายชื่อนั้นจะเป็นการเสนอโดย  นายอนุวิทย์   เองก็ตาม     รวมถึงยังมี 2 รายชื่อที่มีนามสกุลเดียวกับนายอนุวิทย์  ประกอบด้วย  นายวรรัถ ตันติเสเวกุล  และ  นายธนภัทร ตันติเสเวกุล

นอกจากนั้นในทีประชุมซึ่งมีนายอนุวิทย์ เป็นประธานการประชุม  ยังได้มีมติ  2.เปลี่ยนแปลงรายชื่อ  และจำนวนกรรมการ  ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันแทนบริษัท   และ 3.มีมติให้อนุมัติปลดนายอาสา  นินนาท  ออกจากการเป็นประธานกรรมการ POLAR  โดยให้มีผลบังคับทันทีอีกด้วย


HASTAG : POLAR  

เรียบเรียงโดย

บุญชัย ธนะไพรินทร์


Recommend News